تاریخچه نظریه تشکیک وجود

چکیده

نظریه وحدت تشکیکی وجود، که به اختصار به «تشکیک وجود» معروف شده، یکی از بحث‌های مهم و در عین حال دشوار حکمت متعالیه به شمار می آید که در تاریخ تفکر اسلامی، هم خاستگاهی منطقی و هم خاستگاهی فلسفی برای طرح آن عنوان شده است.

اکثر حکمای پیرو حکمت متعالیه، خاستگاه اولیه این بحث را مباحث کلی مشکک در منطق معرفی کرده‌اند، اما برخی مساله تقدم وتاخر در فلسفه و حتی بحث تقابل واحد و کثیر را نیز جزء ریشه‌های فلسفی آن می‌دانند.  

به هر حال مساله این بود که واقعا” تفاوتی که بین مصادیق مفهوم کلی مشکک بود چگونه تفاوتی است؟ اینجا بود که دیدگاه‌های فلسفی متفاوتی همانند تشکیک در عرضی، تشکیک در ماهیت، تشکیک در نور و نهایتا تشکیک در وجود شکل گرفت که در این مقاله به سیر تطور این نظریات می‌پردازیم و در پایان اشاره‌ای به دیدگاه‌های مخالف وحدت تشکیکی وجود نیز خواهیم داشت.

 

 

واژه‌های کلیدی: وجود، تشکیک، وحدت تشکیکی وجود، صدرالمتالهین، وحدت وجود

دریافت فایل PDF

بازدیدها: ۱۵۰

One Reply to “تاریخچه نظریه تشکیک وجود”

  1. I feel like the author has extensive knowledge in this subject. Pretty good post. I found your website perfect for my needs. Thanks for sharing the great ideas. This is an interesting and so well maintained blog.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*