تجديد در آزمون علم؛ نکاتي درباره وزارتخانه‌هاي باقيمانده

يادداشت زير تحليلي درباره اقدام مجلس در راي ندادن به وزراي عرصه علم (وزير علوم تحقيقات فناوري و وزير آموزش و پرورش) است

ادامه مطلب تجديد در آزمون علم؛ نکاتي درباره وزارتخانه‌هاي باقيمانده