گام‌هاي اوليه علم ديني در رشته زيست شناسي

گزارشی از ميزگرد نقد و بررسی کتاب درسی زیست شناسی پیش دانشگاهیAdobe-PDF-Document-icon

آيا ديني کردن کتابهاي درسي به معناي افزودن آيات و روايات است، يا به معناي اينکه تغيير دادن نگرشهاي فلسفي حاکم بر آنهاست تا به لحاظ پيشفرضهاي خود همراستاي نگاه ديني قرار گيرند؟ تصادفي دانستن تغييرات در موجودات زنده به بهانه «جهش» و انکار تدبيري بودن آنها، آفرينش الهي را طبيعت بي‌هدف انگاشتن، علم را منحصر در محصول حس کردن، حيات را در حد واکنش بين مولکولي تنزل دادن، برخي از معضلات کتاب درسي زيست‌شناسي بود که اصلاح آنها چالشهاي فراواني برانگيخت و شرکت کنندگان در ميزگرد، به جاي پرداختن به آنها بحث را به گونه اي سوق مي‌دادند که گويي مهمترين مساله دينداران مخالفت با نظريه تکامل است! در حالي که چنان که در گفتگوها بر آن تاکيد شده، اين نظريه به خودي خود، ربطي به دين ندارد! تفصيل بحث را به گزارش يکي از کارشناسان گروه زيست‌شناسي دفتر تاليف کتب درسي در فايل ضميمه مي‌توانيد مطالعه کنيد.

Views: 350